Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

SIGERT DE JEAN
Kattestraat 20 bus 1
1745 Opwijk
België

E-mail: info@sigertdejean.be
Telefoon: +32(0)473.44.13.89
BTW nr: BE0563.444.789
Kleine onderneming vrijgesteld van btw volgens BTW art 56, 2§ Wetboek BTW.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, promoties en contracten die door SIGERT DE JEAN met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Kattestraat 20 bus 1 ondernemingsnummer BE0563.444.789 worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd wederpartij.

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig en of nietig zou zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Eén ieder die deze overeenkomst aanging voor rekening van een derde of met verzoek aan derde te factureren (een sterkmaking in de zin van artikel 1120 burgerlijk wetboek), zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit:
 2. SIGERT DE JEAN: SIGERT DE JEAN, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Kattestraat 20 bus 1 ondernemingsnummer BE0563.444.789
 3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie SIGERT DE JEAN een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en SIGERT DE JEAN tot stand gekomen overeenkomst, waarmee SIGERT DE JEAN zich, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten.
 5. Werkzaamheden/diensten: alle werkzaamheden en diensten waartoe SIGERT DE JEAN zich in het kader van de overeenkomst jegens de wederpartij heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, adviesverlening, geluidsmetingen en onderzoek.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

Offerte

 1. De offerte is gebaseerd op de gegevens aangeleverd door de wederpartij. Deze gegevens worden geacht juist en volledig te zijn. De wederpartij ontslaat SIGERT DE JEAN van enige onderzoeks- of informatieplicht ter zake.
 2. De offerte blijft slechts geldig gedurende de aanvaardingstermijn die erin voorzien is. Indien de offerte niet voorziet in een aanvaardingstermijn, dan geldt een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Na het verstrijken van de aanvaardingstermijn is SIGERT DE JEAN niet gehouden door de eventuele aanvaarding van de offerte door de wederpartij.
 3. De aanvaarding van de offerte door de wederpartij dient schriftelijk te gebeuren door het plaatsen van een bestelling. Indien de bestelling afwijkt van de offerte is SIGERT DE JEAN niet gehouden door de bestelling en komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij SIGERT DE JEAN de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt. Verbintenissen van SIGERT DE JEAN
 4. SIGERT DE JEAN verbindt zich ertoe de diensten te leveren in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst, de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en de regels van de kunst. Het betreft een inspanningsverbintenis.
 5. SIGERT DE JEAN verbindt zich tot het leveren van de diensten uitdrukkelijk opgesomd in de overeenkomst. Taken of leveringen die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in de overeenkomst kunnen op verzoek van de wederpartij bijkomend door SIGERT DE JEAN uitgevoerd worden tegen de dan geldende tarieven van SIGERT DE JEAN en tegen de voorwaarden vastgelegd in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Verbintenissen van de wederpartij

 1. De wederpartij heeft alle nodige vergunningen, keuringen of toelatingen bekomen en overeenkomsten met derden noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, afgesloten. Bij gebreke hieraan vrijwaart de wederpartij SIGERT DE JEAN voor alle schadelijke gevolgen.
 2. Voor zover de overeenkomst voorziet in de uitvoering van geluidsmetingen, staat de wederpartij ervoor in dat in de ruimte van uitvoering van die werkzaamheden, gedurende de uitvoering, geen personen aanwezig zijn anders dan met voorafgaande instemming van SIGERT DE JEAN. Geluidsmetingen kunnen schade aanrichten aan het gehoor van personen, waarvoor SIGERT DE JEAN geen aansprakelijkheid draagt.
 3. Voor zover redelijkerwijs relevant, is de wederpartij verantwoordelijk voor het tijdig informeren van haar personeel en overige derden over de uitvoering van de werkzaamheden door of namens SIGERT DE JEAN, onder meer wat betreft de risico’s die de uitvoering van de overeenkomst voor hen meebrengt in geval van hun aanwezigheid of nabijheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De wederpartij garandeert de fysieke toegang tot het gebouw waar de diensten moeten worden uitgevoerd op tijdstippen en gedurende de periodes voorzien in de overeenkomst of afgesproken tussen de partijen. Indien het gebouw uitzonderlijk niet toegankelijk is op de overeengekomen tijdstippen en/of gedurende de overeengekomen periodes zal de wederpartij SIGERT DE JEAN hiervan tijdig verwittigen. Elke meerkost die dit meebrengt voor SIGERT DE JEAN, wat ook de oorzaak is van de niet-toegankelijkheid, wordt vergoed door de wederpartij;
 5. De wederpartij garandeert dat de vloer waar de montagewerkzaamheden worden uitgevoerd vrij, schoon en vlak is;
 6. De wederpartij garandeert dat de door SIGERT DE JEAN tewerkgestelde personen kosteloos de beschikking krijgen over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigde voorzieningen, zoals water en elektriciteit (220V). Alsook toegang tot basis nutsvoorzieningen, zoals sanitair;
 7. De wederpartij stelt kosteloos een container ter beschikking van SIGERT DE JEAN ter verwijdering van bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte en/of verwerkte afval- en verpakkingsmaterialen;
 8. Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten van de overeenkomst blijven exclusief eigendom van SIGERT DE JEAN en/of haar leveranciers. De wederpartij verwerft geen andere rechten dan die welke expliciet in de overeenkomst zijn vermeld.
 9. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de diensten of naar de commerciële activiteiten van SIGERT DE JEAN in het algemeen (hierna de ‘merken’ genoemd) zijn en blijven exclusief eigendom van SIGERT DE JEAN en/of haar leveranciers. De wederpartij verbindt zich ertoe geen enkele daad te stellen die deze eigendomsrechten in gevaar brengt noch enig recht te verwerven op deze merken, behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst.
 10. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen die eigendom zijn van SIGERT DE JEAN, maar zich in zijn bezit of onder zijn controle bevinden (tenzij dit verlies of deze beschadiging volledig te wijten is aan een daad of nalatigheid van SIGERT DE JEAN)
 11. Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van SIGERT DE JEAN, zal de wederpartij deze laatste vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten die SIGERT DE JEAN kan hebben opgelopen ten gevolge van een inbreuk van de wederpartij op de verbintenissen vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

levering en transport

 1. Levering van diensten: installatie en onderhoud van producten en software, akoestische metingen, workshops, (niet limitatief). De levering van diensten geschiedt tegen een vooraf overeengekomen all-in prijs, afhankelijk van de overeenkomst. De modaliteiten van de all-in prijs wordt in de offerte en/of overeenkomst opgenomen. Bijkomende prestaties die niet onder de toepassing van de voorafgaandelijk overeengekomen modaliteiten vallen, worden aan uurprijs bijkomend gefactureerd.

 

Betaling en facturatie

 1. De prijs van de diensten vermeld in de offerte of op de bestelbon wordt uitgedrukt in euro.
 2. Alle facturen van SIGERT DE JEAN worden geacht aanvaard te zijn wanneer ze niet binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. In alle andere gevallen zal de factuur als onherroepelijk en definitief aanvaard worden beschouwd.
 3. De betalingen gebeuren per overschrijving, met vermelding van het factuurnummer.
 4. Behoudens andersluidende bepaling, dient bij elke bestelling van een dienstverlening een overeengekomen voorschot van 50% te worden betaald. Het saldo dient te worden betaald bij aanvang van de diensten. Facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle afwijkende betalingsmodaliteiten worden uitdrukkelijk schriftelijk gesteld. Bij niet tijdige betaling komen de toegekende betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen.
 5. Wanneer de facturen op hun vervaldag niet betaald zijn, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest op het nog verschuldigd bedrag van 10 % per jaar verschuldigd.
 6. Bij niet betaling van de factuur één maand na de vervaldag is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12 % van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 250 €, onverminderd het recht om meerdere schade te bewijzen, ondermeer (niet-limitatief) door aanrekening van procedurekosten en kosten en erelonen van een advocaat in geval van gerechtelijke invordering.
 7. In geval van wanbetaling kan aan de wederpartij een waarborg tot zekerheid van betaling gevraagd worden en dit onverminderd het recht om een bijzondere waarborg te vragen. SIGERT DE JEAN is gerechtigd om elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren goederen en/of prestatie.
 8. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 9. In geval van faillissement van de wederpartij, worden alle bedragen verschuldigd door de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en wordt schuldvergelijking toegepast met de eventueel nog door SIGERT DE JEAN verschuldigde bedragen.

 

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van SIGERT DE JEAN beperkt zich tot de herstelling van door de wederpartij geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, verlies van opbrengsten of winst, verlies van wederpartijen, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en schade aan derden.
 2. SIGERT DE JEAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of ingevolge overmacht.
 3. In alle gevallen waarin SIGERT DE JEAN aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot 25 000 EUR.
 4. Alle aansprakelijkheid van SIGERT DE JEAN vervalt indien de wederpartij SIGERT DE JEAN niet per aangetekende brief in kennis heeft gesteld binnen de 2 maanden volgend op de datum waarop het schadegeval zich voordeed.

 

Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken, meer specifiek deze van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van SIGERT DE JEAN, bevoegd.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht.