Privacybeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Sigert De Jean akoestiek, met maatschappelijke zetel te Kattestraat 20, 1745 Opwijk, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0563.444.789 (hierna: “Sigert De Jean akoestiek”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Contactgegevens:

Kattestraat 20, 1745 Opwijk, België

Sigert De Jean is de Functionaris Gegevensbescherming van Sigert De Jean akoestiek Hij/zij is te bereiken via privacy@sigertdejean.be

 

Algemeen

  1. Sigert De Jean akoestiek leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
  2. Sigert De Jean akoestiek stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  3. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Sigert De Jean. Hij/zij is te bereiken via privacy@sigertdejean.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sigert De Jean akoestiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Ruime, niet-specifieke locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sigertdejean.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sigert De Jean akoestiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Sigert De Jean akoestiek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten te verbeteren.
– Sigert De Jean akoestiek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Je bent niet verplicht om Je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten (zoals antwoorden op een e-mail) onmogelijk wordt wanneer Je de verwerking weigert.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sigert De Jean akoestiek doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sigert De Jean akoestiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden zolang je een klantrelatie met ons onderhoudt. Wanneer je geen actieve klantrelatie meer hebt met ons, houden we je persoonsgegevens nog 2 jaar in onze systemen, voor het geval je toch opnieuw klant wordt. We gebruiken je gegevens gedurende die periode eventueel nog om je een aanbod te sturen of om te informeren of er van jouw kant nog bijkomende diensten gewenst zijn.

Na afloop van die periode van 2 jaar, worden alle gegevens verwijderd. Enkel indien je met ons een betalende klantrelatie had, archiveren we je identificatie-, contact- en betalingsgegevens. Deze gegevens worden in dat geval tot 10 jaar na je laatste betaling bijgehouden met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sigert De Jean akoestiek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sigert De Jean akoestiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Sigert De Jean akoestiek Je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Sigert De Jean akoestiek zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zijn:
hostingbelgie (https://hostingbelgie.com/) – voor onze website
fastmail (https://www.fastmail.com/) – voor email, agenda en contactgegevens
Tools van derden die we gebruiken om gegevens van jou te verwerken, maar die geen persoonsgegevens van jou ontvangen of verwerken:
WordPress.org (https://wordpress.org/) – het open-source CMS (content management system) waarop onze website is gebouwd
contactform7 (https://contactform7.com/) – minimalistische wordpress plugin om ons contactformulier mee te bouwen
matomo analytics (https://matomo.org/) – privacy-vriendelijk alternatief voor het populaire Google analytics

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sigert De Jean akoestiek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sigert De Jean akoestiek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over veiligheid online vind je op de website van het Belgisch cyber security center via https://safeonweb.be/

Meer informatie over cookies vind je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sigert De Jean akoestiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sigertdejean.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het nummer van je identiteitskart en je rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sigert De Jean akoestiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@sigertdejean.be

Zelf dien je te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Je apparaten en toestellen, login en/of code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. In geen geval kan Sigert De Jean akoestiek aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.